| |
CZ AJ
  1. Katedra

Historie katedry dějin umění

Jako sídlo údělných přemyslovských knížat, sídlo biskupství, významné královské město a sídlo druhé nejstarší univerzity v českých zemích vynikala Olomouc jako důležité kulturní a umělecké centrum, které k sobě v moderní době poutalo zájem domácích i zahraničních historiků umění. Jako univerzitní obor se tu dějiny umění začaly vyučovat po druhé světové válce, se vznikem Univerzity Palackého. V uměleckohistorickém semináři, který v letech 1946-1955 vedl vynikající historik středověké a barokní architektury Václav Richter (1900-1970), zahájili svou profesionální dráhu historik barokního malířství Ivo Krsek nebo průkopník ikonologické metody v českém dějepisu umění Rudolf Chadraba, autor slavných monografií o Dürerově Apokalypse a o triumfální symbolice ve středověkých uměleckých projevech. Po zrušení semináře se výuka dějin umění v letech 1959- 1980 přesunula na katedru výtvarné teorie a výchovy a profilovali ji tam Václav Zykmund, Zdeněk Kudělka a později Ivo Hlobil.

Teprve v roce 1990 vznikla katedra věd o umění, z níž se roku 1992 vyčlenila samostatná Katedra dějin umění, vedená Richterovým žákem Milanem Tognerem (1938-2011). Tento vynikající znalec malířství a kresby doby baroka koncipoval její novou podobu.

Současná katedra

K určujícím vědeckým zájmům učitelů dnešní katedry, kteří spolupracují s mnoha domácími i zahraničními badatelskými pracovišti a organizují domácí i mezinárodní konference, patří středověk v českých zemích, umění na Moravě, středoevropské, italské a španělské umění 16.-18. století, ikonografie, památková péče a české moderní umění a architektura. Významnými badatelskými počiny členů katedry se stal zásadní podíl na velkých monografiích a na vědeckých katalozích výstav, například Od gotiky k renesanci: Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550 (1999), Ultimi fiori del Medioevo pro expozici moravské gotiky v Palazzo Venezia v Římě (2000), Florenťané: Umění z doby medicejských velkovévodů (2002), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži (2009), Olomoucké baroko (2010-2011) nebo Město v baroku/Baroko ve městě (2012). Absolventi a doktorandi katedry se markantně podíleli na výstavě a monografii legendárního libereckého architektonického sdružení Sial (2010, anglicky 2012) a na knize o dějinách české sportovní architektury Naprej! (2012).

Jednooborové denní bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium teorie a dějin výtvarných umění obsahuje průpravu v dějinách umění od pravěku po současnost ve všech druzích a oborech umělecké činnosti, od architektury přes sochařství, malířství, kresbu, grafiku a umělecké řemeslo až po design, fotografii a nová média. Profiluje ho orientace na památkovou péči, historickou archeologii a muzeologii umění. Studenty výuka seznámí s tradičními i inovativními uměleckohistorickými metodami. Vědecká příprava na katedře poskytuje interní i externí rigorózní a doktorské studium.

Pedagogové

  • Asistenti
  • Mgr. Lucie Valdhansová

  • Externisté
  • PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D.
  • Mgr. Terezie Nekvindová, Ph.D.
  • Mgr. et Mgr. Michal Novotný

Fotogalerie

Marble