| |
CZ AJ

Věda, publikace a mezinárodní spolupráce

Katedra dějin umění FF UP v Olomouci se od počátku své existence neprofiluje pouze jako vzdělávací instituce, ale také jako vědecké pracoviště, které rozvíjí bohatou spolupráci s předními odborníky řady tuzemských a zahraničních výzkumných a vzdělávacích institucí. Členové katedry jsou často hlavními řešiteli významných grantů, popřípadě se na nich podílejí jako spoluřešitelé. Mezi ty nejdůležitější projekty posledních let zcela jistě patří mezioborový výzkumný záměr Morava a svět a dva v současnosti řešené výzkumné programy NAKI.

Pedagogové katedry jsou také autory řady odborných uměnovědných publikací, které obohacují poznání domácí i zahraniční výtvarné kultury od pravěku po současnost.

Věda


Mezinárodní spolupráce


Přednášky zahraničních hostů na Katedře dějin umění FF UP

prof. Simona Panuzzi (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Řím, Itálie, hostem 3. – 9. 10. 2016)

5. 10. 2016 přednáška: Od starověku k renesanci: polychromie a zlacení v sochařství. Identifikace, restaurování a konzervování

prof. Francesco Buranelli (Papežská komise pro kulturní dědictví církve, Vatikán, hostem 8. – 10. 5. 2016)

9. 5. 2016 přednáška: Vatikánská muzea: brána Svatého stolce otevřená světu. Hodnota a význam muzea v globalizované společnosti (I Musei Vaticani: una porta della Santa Sede aperta sul mondo. Valore e significato del Museo nella società globalizzata)

Mgr. Katarína Beňová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko)

13. 4. 2016 přednáška: Šlachtický interiér biedermeiera na príklade kresebných albumov

prof. Antonio Iacobini (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 4. – 8. 4. 2016)

6. 4. 2016 přednáška: Umění a pouť v byzantské Sýrii: svatyně sv. Simeona Stylity v Qualat Siman

prof. Anna Maria D’Achile (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 4. – 8. 4. 2016)

4. 4. 2016 přednáška: Konstantinův oblouk a zrození středověkého uměleckého vyjadřování

prof. Matthew Rampley, BA PhD (Department of Art History, Curating and Visual Studies, University of Birmingham, Velká Británie, hostem 16. – 18. 9. 2015)

16. 9. 2015 přednáška: A New Dialogue? Art History and the Science of Evolution

prof. Gloria Tranquilli (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Řím, Itálie, hostem 4. – 7. 6. 2015)

5. 6. 2015 přednáška: Restaurování polyptychu sv. Sabiny od Antonia Vivariniho v kostele sv. Zachariáše v Benátkách

dott. Fabio Scirea (Università degli Studi di Milano, Itálie)

7. 5. 2015 přednáška: The Space of Narrative. Romanesque Painting in northern Italy (11th-12th Centuries)

prof. Claudio Zambianchi (Sapienza Università di Roma, Itálie)

6. 5. 2015 přednáška: Italian Art 1945–1971 ca.: A survey

dott. Fabio Scirea (Università degli Studi di Milano, Itálie)

5. 5. 2015 přednáška: Focusing on Romanesque in Northern Italy: an historiographical

prof. Marina Righetti (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 9. – 12. 3. 2015)

11. 3. 2015 přednáška: Řím XIII. století II

prof. Marina Righetti (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 9. – 12. 3. 2015)

9. 3. 2015 přednáška: Řím XIII. století I

prof. Roberto Nicolai (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 9. – 11. 3. 2015)

9. 3. 2015 přednáška: Orfeus od Vergilia k Tizianovi

prof. PhDr. Marian Zervan, PhD. (Katedra dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Slovensko)

25. 2. 2015 přednáška: Interpretace architektury. Podněty teoretických textů amerického architekta Petera Eisenmana

prof. Marinella Pigozzi (Università degli Studi di Bologna, Itálie)

22. 10. 2014 přednáška: Groteskno a smích v renesanci

Arch. Bruno Mazzone (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Řím, Itálie, hostem 13. – 18. 4. 2014),

16. 4. 2014 přednáška: ISCR v Římě a záchrana uměleckého dědictví: Domus aurea a stabilizace věže v Pise

prof. Mauro Torre (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Řím, Itálie, hostem 13. – 18. 4. 2014)

15. 4. 2014 přednáška: Fyzikální výzkumy a jejich využití při analýze a konzervování uměleckých děl

prof. Marco Bartolini (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Řím, Itálie, hostem 13. – 18. 4. 2014)

14. 4. 2014 přednáška: Úloha biologie při konzervování děl kulturního dědictví

Dr. Marius Winzeler (Direktor der Städtischen Museen Zitta, Německo)

9. 4. 2014 přednáška: Inscenování dějin v muzeu – putování na hranici mezi zaklínáním a znovuobjevením minulosti. Otázky a tendence prezentace historických památek na konkrétních příkladech

prof. Marina Righetti (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 2. – 7. 3. 2014)

6. 3. 2014 přednáška: Cisterciácký řád – dějiny hospodářství a architektura

prof. Marina Righetti (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 2. – 7. 3. 2014)

5. 3. 2014 přednáška: Fridrich II., protagonista italského umění XIII. Století

prof. Marina Righetti (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem katedry 2. – 7. 3. 2014)

3. 3. 2014 přednáška: Langobardi a kořeny Evropy


PublikaceNázev: Neklidné století

Editor: Pavel Šopák

Místo a rok vydání: Opava 2015

Nakladatel: Slezské zemské muzeum

Počet stran: 767

ISBN 978-80-87789-24-7

Anotace: Závěrečný svazek „slezské tetralogie“, který mimo svazek „Neklidného století“ obsahuje díly „Paměť Slezska“, „Město – zámek – krajina“ a „Znamení vertikál“, postihuje problematiku kulturního (intelektuálního a uměleckého) vývoje, politických peripetií i každodennosti regionu českého Slezska ve 20. století. Ačkoliv v roce 1928 samosprávná Země slezská administrativně zanikla, region si uchoval četná specifika a zvláštnosti, které se promítly do historických peripetií po roce 1938 i po roce 1945. Katalog k výstavě Slezského zemského muzea, uskutečněné v roce 2015, je výsledkem spolupráce s řadou odborníků muzeí a galerií Moravskoslezského kraje a s pracovníky akademických pracovišť v České republice.


Název: The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750

Editor: Antonín Kalous (ed.)

Místo a rok vydání: Řím 2015

Nakladatel: Viella

Počet stran: 210

ISBN 978-88-6728-489-4

Anotace: Kniha mapuje principy konfesijní identity a konfliktů v Olomouci a roli jednotlivých protagonistů od středověku po konce baroka. Autor zpracoval kapitolu „The Divided City, 1520s-1600"


Název: Kniha výtvarných autogramů evropské moderny / The Book of Artistic Autographs of European Modernists

Autoři textů: Alena Kavčáková – Ivo Barteček

Místo a rok vydání: Olomouc 2015

Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran: 312

ISBN 978-80-244-4282-2

Anotace: Česko-anglická monografie je věnována zhodnocení souboru dvaceti šesti kreseb a malířských prací obsažených v°formátem nevelké „pamětní knize“, jejíž nejstarší výtvarné záznamy z přelomu 19. a 20. století jsou doprovozeny signaturami autorů, podpisy pařížského obchodníka uměním Ambroise Vollarda a otisky razítka s adresou jeho obchodu. Jedinečná knížka (soukromá sbírka v ČR) odkazuje „výtvarnými autogramy“ k°umělcům, kteří svou tvorbou rozvíjenou především v Paříži, ale také ve Vídni, Aix-en-Provence nebo Výmaru, výrazně přispěli k vývoji evropského moderního umění.

Alena Kavčáková je autorkou dvaceti šesti kapitol a závěru. Přináší analýzy jednotlivých výtvarných záznamů, jejich uměleckohistorické zhodnocení v kontextu životního díla tvůrců i v kontextu vývojových tendencí moderního umění v Evropě od závěru 19. po sedmdesátá léta 20. století.

Ivo Barteček je autorem dvou kapitol věnovaných formální analýze celku pamětní knihy a úvaze o°jejím zřizovateli a majitelích v kontextu výtvarných zájmů elit evropské společnosti.


Název: Umělecké památky Kroměříže. Průvodce

Editor: Marek Perůtka (ed.)

Místo a rok vydání: Kroměříž 2015

Nakladatel: město Kroměříž

Počet stran: 176

ISBN 978-80-260-5248-7

Anotace: Průvodce Umělecké památky Kroměříže je složen ze tří částí. První z nich se věnuje původu jména obce a její heraldice. Následuje část zaměřená na urbanistický vývoj města od předlokační éry po počátek 21. století, na niž navazuje průvodcovská část. Ta obsahuje na dvě stovky hesel, rozdělených podle historicky a místopisně stanovených sekcí – městských čtvrtí. Opomenuta není architektura 19. a 20. století či památky zmizelé. Medailony doplňují fotografie a u významných objektů také půdorysy staveb s vyhodnocením stavebního vývoje. Poslední část knihy tvoří výběr z literatury, místní a jmenný rejstřík a mapy s odkazy na průvodcovská hesla.


Název: Tereza Kabůrková, Hory a vody, zátiší a nebe

Autoři textů: Lukáš Bártl, Jan Freiberg, Katarína Uhlířová

Místo a rok vydání: Brno 2015

Nakladatel: Tiskárna Helbich

Počet stran: 82

ISBN 978-80-906018-5-7

Anotace: Tereza Kabůrková patří k předním osobnostem současné české fotografie. Její práce se vyznačují dokonalým technickým zpracováním, které ale nemusí být totožné s běžným chápáním dokonale čistého obrazu, je však přesným odrazem záměru autorky. Její subtilní, přitom velmi hluboký a přesný výtvarný projev, ji pasuje na jednoho z nejvýraznějších a nejuznávanějších domácích tvůrců. Motivy pro svoji práci nachází nejčastěji v prostých zátiších a ve svébytné percepci české krajiny. Tyto fotografie, vytvořené v posledních několika letech, prezentuje v předkládané autorské publikaci Hory a vody, zátiší a nebe.


Název: Nápisy na hrobech. Městský hřbitov v Opavě v letech 1789–1804

Autoři textů: Pavel Šopák – Tereza Mihová

Místo a rok vydání: Opava 2015

Nakladatel: Slezská univerzita v Opavě

Počet stran: 127 stran

ISBN 978-80-7510-175-4

Anotace: Edice nápisů na hrobech opavského městského hřbitova, které si pořídil minorita Řehoř Pytlíček v letech 1789–1804 je příspěvkem k pochopení mentality opavské společnosti na přelomu dvou epoch: baroka a osvícenství.


Název: Miloš Budík

Autor textů: Lukáš Bártl

Místo a rok vydání: Praha 2015

Nakladatel: Galerie Pecka

Počet stran: 96

ISBN 978-80-904008-4-9

Anotace: Monografie představuje výběr z díla předního českého fotografa Miloše Budíka. Ten vstoupil do fotografického dění v průběhu první poloviny padesátých let a rychle se etabloval mezi nejvýraznější autory takzvané poezie všedního dne. Momentní fotografie jej provázela ještě celé následující desetiletí, kdy se stal členem výrazné brněnské umělecké skupiny VOX. Kniha se snaží představit nejen tuto polohu práce Miloše Budíka, ale v náznaku ukázat také jeho reklamní a krajinářskou fotografii. Součástí publikace, vydané u příležitosti autorových osmdesátých narozenin, je také rozsáhlý rozhovor s umělcem.


Název: Mecenáši Josefa Mánesa – portugalský rod Silva Tarouca – a jeho vliv na českou kulturu

Autor textů: Pavel Štěpánek

Místo a rok vydání: Olomouc 2015

Nakladatel:Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran: 230

ISBN 978-80-244-1110-8

Anotace: Bez portugalského rodu Silva Tarouca bychom neměli Josefa Mánesa. Kniha sleduje několik generací Silva Tarouců; největší pozornost je věnována jejich pobytu v Čechách pod Kosířem u Olomouce. Sem často zvali Josefa Mánesa, zadávali mu objednávky (zejména na podobizny) a vytvářeli bohaté společenské zázemí. V jejich zámku strávil Mánes nejšťastnější tvůrčí období, přebohaté na myšlenky a realizace. Haná znamenala pro něj hned několik pocitových světů. Odtud podnikal cesty po Moravě i do ciziny, aby studoval lidové typy a folklor. Bezmeznou důvěru v Mánesův talent projevil zejména kněz P. Bedřich Silva Tarouca, který svého dávného přítele vedl k českému vlastenectví. Významná je i Mánesova činnost pro druhou větev Silva Tarouca-Unwerth v Pohledu u Havlíčkova Brodu, kde vznikly práce patřící k tomu nejlepšímu, co z jeho ruky vzešlo. Kniha čerpá zejména z dochované korespondence. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny životopisné portréty významných členů rodu Silva Tarouca, kteří svým působením ovlivnili nejen Josefa Mánesa osobně, ale obohatili konkrétně i českou společnost, např. zřízením botanického parku v Průhonicích u Prahy.


Název: Umění v prostoru, prostor v umění. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Společenské vědy č. 310/2015, suplementum

Editorky: Jana Macháčková – Michaela Pavelková Rýdlová – Sabina Soušková (eds.)

Místo a rok vydání: Olomouc 2015

Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran: 185

ISSN 1212-1134 (Vlastivědné muzeum v Olomouci)

ISBN 978-80-85037-74-6 (Vlastivědné muzeum v Olomouci)

ISBN 978-80-244-4837-4 (Univerzita Palackého v Olomouci)

Anotace: Zvláštní číslo Zpráv Vlastivědného muzea v Olomouci – Umění v prostoru / Prostor v umění se zabývá možnostmi rozvoje „jazyka“ dějin umění. Obsahuje odborné články studentů doktorských studijních programů v České republice i v zahraničí. Zvláště se jedná o badatele v oblasti dějin umění a příbuzných kulturněhistorických oborů. Suplementum sestává z třiadvaceti článků, které tematicky propojuje pojem „prostor“. Vzhledem k tomu jsou studie řazeny podle převažující výkladové linie, v níž autoři prostor interpretovali, do následujících bloků – Vizualizace prostoru, Symbol v prostoru, Objekt manipuluje veřejným prostorem, Identita objektu v prostoru a Gesto v prostoru.


Název: Relacionesartísticasentre la República Checa y México (Ensayosselectos)

Autor textů: Pavel Štěpánek

Místo a rok vydání: Olomouc 2014

Nakladatel:Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran: 309

ISBN 978-80-244-4119-1

Anotace: Kniha, psaná španělsky, je výběrem z hlavních studií autora publikovaných v různé době a v různých zemích (Mexiko, ČR, Francie a Španělsko) a časopisech, mnohdy nedostupných, a to v době od r. 1971 až do současnosti. Spojujícím námětem všech studií jsou česko-mexické vazby na poli výtvarného umění od 16. do 20. století, zejména v ikonografii. Je stopována umělecká torba českých jezuitů, návštěvy mexických umělců v ČR a čs. v Mexiku v průběhu uvedené doby.


Název: Severní křídlo: k obnově jezuitské koleje v Kutné Hoře

Editoři: Jan Hájek – Rostislav Švácha (eds.)

Místo a rok vydání:Kutná Hora 2014

Nakladatel:GASK

Počet stran: 78

ISBN 978-80-7056-183-6

Anotace: Kniha se věnuje rehabilitaci nejstaršího křídla kutnohorské jezuitské koleje od architekta Giovanniho Domenika Orsiho. Obnova této části budovy skončila v roce 2014, navrhl ji pražský ateliér M1, podle jehož projektu byla v Olomouci postavená nová budova přírodovědecké fakulty. Text Rostislava Šváchy nastiňuje vztahy mezi asketickou jezuitskou architekturou a moderním architektonickým minimalismem. Kniha obsahuje překlad smlouvy jezuitů s architektem Orsim, pořízený Mgr. Lucií Valdhansovou.


Název: Sv. František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích

Editor: Pavel Štěpánek (ed.)

Místo a rok vydání: Olomouc 2014

Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran: 208

ISBN 978-80-244-3452-0

Anotace: Kniha vznikla jako výsledek stejnojmenného mezinárodního sympozia (za účasti autorů z ČR, Slovenska, Španělska, Portugalska, Německa), konaného v rámci akce Historická Olomouc. Sledovala stopy španělského světce Sv. Františka Xaverského v českém, evropském i indickém kontextu a v rámci jezuitské kultury (např. absolventských prací olomoucké univerzity v 18. století.


Název: Česká republika: moderní architektura

Autoři textů:Michal Kohout – Rostislav Švácha

Místo a rok vydání: Praha 2014

Nakladatel:Zlatý řez

Počet stran: 522

ISBN 978-80-903826-0-2

Anotace: Výsledek dlouholeté práce početného autorského týmu, mapující nejdůležitější stavby 20. století v Čechách. O těchto stavbách kniha přináší základní informace včetně jejich adresy, Rostislav Švácha pro ni napsal úvod o dějinách české moderní architektury mimo pražské centrum.


Název: Renesanční figurální sgrafita na průčelích moravských městských domů

Autor textů: Pavel Waisser

Místo a rok vydání: Olomouc 2014

Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran: 236

ISBN 978-80-244-4305-8

Anotace: Kniha pojednává o renesančních fasádách s figurální výzdobou, přičemž primárně zpracovává figurální sgrafita na průčelích moravských měšťanských domů. Jde o objekty ve Znojmě, Třebíči (po dvou fasádách), Mikulově, Kroměříži, Jihlavě a Telči. Práce je první souhrnnou studií na dané téma. Zapojuje do badatelského obzoru evropské vazby (Itálie, Švýcarsko, střední a jižní Německo, Dolní Rakousko), přesto následně rekonstruuje lokální kontext každé fasády a analyzuje umělecké dílo jako médium vizuální komunikace.


Název: Paragone 2014: Soutěž o Cenu profesora Milana Tognera. Sborník příspěvků
Autoři textů: Petra Bolková - Adéla Hončová (Tomková) - Tomáš Kolich - Tomáš Koudela - Ivana Láníková - Jaroslava Moučková - Veronika Poláková - Pavla Savická - Kristýna Slouková - Daniela Sulíková - Vít Štech - Anna Šubrtová - Kristýna Vaňková - Eliška Varyšová - Tomáš Wiesner
Místo a rok vydání: Olomouc 2014
Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran: 189

ISBN 978-80-244-4652-3

Anotace: Elektronický sborník obsahuje příspěvky přednesené na studentské odborné konferenci Paragone 2014: Soutěž o Cenu profesora Milana Tognera, uskutečněné ve dnech 6. a 7. května 2014 na půdě Katedry dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci. Osmnáct mladých historiků a historiček umění, kteří pod dohledem odborné komise soutěžili o cenu profesora Milana Tognera, prezentovalo tematicky rozmanité příspěvky z oblasti malířství, architektury, fotografie, užitého umění, památkové péče, ale i teoretické studie zaměřené na rozbor antické a biblické ikonografie či filozofických a estetických soudů. Jednotlivé příspěvky jsou řazeny podle původního programu soutěže tak, aby na sebe tematicky navazovaly, každý doprovází poznámkový aparát a obrazové přílohy.

Odkaz ke stažení publikace


Název: Dita Pepe Self-portraits 1999–2014
Autoři textů: Lukáš Bártl – Dita Pepe
Místo a rok vydání: Brno 2014
Nakladatel: Tiskárna Helbich / Galerie Valchařská
Počet stran: 111

ISBN 978-80-905363-9-5

Anotace: Dita Pepe (1973) patří k hrstce českých fotografů, kteří pronikli nejen do povědomí domácího publika, ale dokázali zaujmout i v mezinárodním kontextu. Pozornost vzbudily především její neustále rozvíjené soubory inscenovaných autoportrétů, započaté v roce 1999 Autoportréty se ženami. Jen drobně pozměněný koncept pak autorka rozvedla v Autoportrétech s muži a konečně v Autoportrétech s rodinami. Publikace Dita Pepe Self-portraits 1999–2014, sestavená autorkou a kurátorem Lukášem Bártlem, předtsvuje výběr z těchto souborů pouze v chronologickém uspořádání a soustředí se tak spíše na osobnost samotné umělkyně a její proměny v uplynulých patnácti letech. Kniha je doplněna osobními vzpomínkami Dity Pepe a textem kurátora.


Název: Madona z Opočna, Andrea del Sarto. Příběh zapomenutého obrazu
Autoři textů: Petr Berger – Šárka Bergerová – Jana Zapletalová
Místo a rok vydání: Ústí nad Orlicí 2014
Nakladatel: Petr a Šárka Bergerovi
Počet stran: 104

ISBN 978-80-260-4955-5

Anotace: Giorgio Vasari zmínil v životopise Andrey delSarta jeden obraz Madony s dítětem, který florentský malíř vytvořil pro svého přítele, obchodníka Giovanniho di Paulo. Obraz byl však dosud pokládán za ztracený. V roce 2013 se díky uměleckohistorickému bádání anovému průzkumu podařilo přinést nové argumenty, které pomohly Vasariho zmínku spojit s jedním dílem na zámku v Opočně v Čechách ze sbírky rodu Colloredo-Mannsfeld, které bylo dosud pokládáno za kopii.Katalog přináší jak interpretaci obrazu z Opočna, pojednává o autorských otázkách, dataci a osudech díla nebo historii jeho atribucí, tak se rovněž věnuje téměř třem desítkám kopií tohoto obrazu včetně slavné repliky z Ascott označované Madonna del Fries. Významnou místo v katalogu zaujímají texty restaurátorů Petra a Šárky Bergerových, kteří objasňují postup recentního restaurátorského zásahu a zvolené metody. Publikace je vybavena množství barevných fotografií.


Název: Artemisia Gentileschi. David rozjímající nad Goliášovou hlavou. Restaurování 2011–2012
Editor: Miroslav Kindl– Jana Zapletalová
Autoři textů: Marie Dočekalová – Petr Mařík – Jana Zapletalová
Místo a rok vydání: Olomouc 2013
Nakladatel: Muzeum umění Olomouc
Počet stran: 59

ISBN 978-80-87149-65-2

Anotace: Obrazová sbírka olomouckých arcibiskupů přechovávaná na zámku v Kroměříži patří k nejvýznamnějším obrazovým sbírkám v České republice; přední místo zastává i v širším evropském kontextu. Ve sbírce se nachází vedle řady významných obrazů rovněž obraz David rozjímající nad Goliášovou hlavou, který byl do roku 2011 umístěn ve špatně viditelném nejvyšším patře panelové galerie kroměřížského zámku a pokládán za kopii neznámého malíře podle obrazu OraziaGentileschiho z římské Galleria Spada. Není to však kopie zcela obyčejná. Starý inventář sbírky z roku 1691 obraz dokumentuje jako dílo z ruky Oraziovy dcery ArtemisieGentileschi, která toto téma zpracovávala pod vlivem otcovy slavné kompozice vícekrát. Nové připsání potvrdilo rovněž recentní restaurování, které odhalilo pentimentia množství autorských změn. Obrazově bohatě vybavený katalog přináší jak uměleckohistorickou studii o obraze, tak rovněž texty o průběhu recentního restaurátorského zásahu.


Název: Naprej! Česká sportovní architektura 1567-2012
Autoři: Rostislav Švácha (ed), Martin Horáček, Marcela Horáčková, Jiří Křížek, Martina Mertová, Martin Strakoš, Markéta Svobodová a Robert Šrek
Místo a rok vydání: Praha 2012
Nakladatel: Prostor
Počet stran: 328
ISBN 978-80-87064-08-5

Anotace: Kniha se zabývá architekturou, která od 16. do 21. století sloužila a slouží sportovním a tělovýchovným aktivitám v českých zemích. Představuje první dílo tohoto druhu z rukou českých historiků architektury. Dívá se na sport jako na důležitou lidskou aktivitu, jejíž obsah se v průběhu dějin měnil. Z výcviku a zábavy aristokracie se v moderní době sport vyvinul ve formu boje za národní emancipaci a za občanské svobody, v masovou podívanou, v nástroj státní reprezentace, v prostředek kontroly nad volným časem obyvatel i ve formu jejich nejprivátnější relaxace. Všem těmto funkcím sportu dovedla dobře posloužit i architektura. Měnila se s vývojem sportu a dávala jeho aktivitám tvář podle svých vlastních technických a stylových proměn. Mezi 60 vynikajícími stavbami pro sport a tělovýchovu nalezne čtenář míčovny, jízdárny, plovárny, střelnice a loděnice, tělocvičny Sokolů a turnerů, rozhledny a turistické chaty, stadiony, golfová hřiště, cyklostezky i fitcentra.


Název: Kamenné skulptury v Podyjí 1480–1550
Autor: Petr Čehovský
Místo a rok vydání: Olomouc 2012
Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran: 336

ISBN 978-80-244-2885-7

Anotace: Publikace se zabývá tématem, které v české a rakouské umělecko- historické literatuře dosud nebylo zpracováno. Mapuje pozdně gotické a raně renesanční kamenné skulptury rozlehlého regionu Podyjí v kontextu uměleckého vývoje v blízkých centrech, zejména ve Vídni, Kremži a Brně. Do kategorie kamenných skulptur náleží architektonická skulptura (portály, okenní ostění, erbovní desky, kazatelny, křtitelnice, pastoforia), mikroarchitektura (boží muka, pranýře), figurální a erbovní náhrobky. Všechny zkoumané památky jsou součástí abecedně uspořádaného katalogu. Na základě stylové analýzy památek jsou stanoveny jednotlivé provenience kamenných skulptur (skulptury vídeňských, eggenburských, kremžských, jihomoravských kameníků a importované skulptury).


Název: Město v baroku, baroko ve městě
Autoři: Ladislav Daniel, Filip Hradil (eds.)
Místo a rok vydání: Olomouc 2013
Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran: 224

ISBN 978-80-244-3373-8

Anotace: Tato obrazová publikace obsahuje devatenáct samostatných příspěvků dotýkajících se nejrůznějších témat od architektury přes výtvarné umění až po církevní dějiny – vše spojeno jedním časovým určením: obdobím baroka. Autory jednotlivých příspěvků jsou přední osobnosti dané odborné specializace a každá kapitola je doplněna dokreslujícím obrazovým materiálem. Publikace je určena pro odborníky i širokou veřejnost se zájmem o historii a dějiny umění.


Název: Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku do roku 1970
Autoři: Pavel Šopák
Místo a rok vydání: Opava 2011
Nakladatel: Slezská univerzita
Počet stran: 463

ISBN 978-80-7248-761-5

Anotace:


Název: Sgrafita zámku v Litomyšli
Autor: Pavel Waisser a kol.
Místo a rok vydání: Pardubice 2011
Nakladatel: NPÚ Pardubice
Počet stran: 112

ISBN 978-80-904097-9-8

Anotace: Publikace se opírá o interdisciplinární a multidisciplinární výzkum v oblasti památkové péče. Na základě systematické dokumentace, průzkumu a monitoringu fasád litomyšlského zámku ve spojení s umělecko-historickými metodami je komplexně pojednána sgrafitová výzdoba zámku v Litomyšli v proměnách času. Nechybí rovněž kapitoly věnované technologii sgrafitových omítek, stavebnímu rozboru a různým kulturně-historickým aspektům ("příběhy fasád"). Hlavním účelem výzkumu bylo shromáždění poznatků pro projekty památkové obnovy v blízké budoucnosti.


Název: Simone Gionima 1655–1731
Autor: Jana Zapletalová
Místo a rok vydání: Olomouc 2011
Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran: 176

ISBN 978-80-244-2922-9

Anotace: Kniha prezentuje životní osudy a dílo několika umělecky činných členů rodiny Gionimů: především Simona Gionimy, ale rovněž jeho téměř zcela zapomenutého otce Francesca, a syny Jana Gionimu a Antonia Gionimu, slavného italského malíře. Gionimové působili na území několika dnešních evropských států: Albánie, Itálie, Slovinska, Rakouska a České republiky. V Itálii pobývali především v Benátkách, Padově a Bologni. Kniha obsahuje katalog jednotlivých malířů a další aparáty.


Název: Grotta v české a moravské architektuře 17. a 18. století
Autor: Nina Michlovská
Místo a rok vydání: Olomouc 2011
Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran: 316

ISBN 978-80-244-3358-5

Anotace: Kniha představuje významné grottové objekty, které vznikly v českém a moravském prostředí v časovém rozmezí od konce 16.století až do poloviny 18.století, kdy zde nastal pozvolný ústup grottového umění. Těžiště knihy spočívá v katalogu grottových objektů zbudovaných na území Čech a Moravy ve vytyčeném časovém období.


Název: Karlovy Vary. Architektura v letech 1780-1850
Autor: Robert Šrek
Místo a rok vydání: Olomouc 2011
Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran: 270

ISBN 978-80-244-3259-5

Anotace: Publikace se věnuje architektuře, která od renesance až do doby průmyslového věku sloužila v Evropě a v našich zemích lázeňskému provozu. Do tohoto kontextu je pak vsazen příběh Karlových Varů, jež vždy patřily k nejlepším lázním široko daleko. Důležitou úlohu pro rozvoj Karlových Varů první poloviny 19. století sehrál lékař David Becher. Pacientům předepsal nový typ léčby: pitnou kúru a procházky. Ve městě se začaly budovat kolonády, jež korzující hosty chránily před špatným počasím, a také vycházkové cesty do okolí. Pro léta 1780 až 1850 se právě tato zástavba a krajinářské úpravy staly charakteristickými. Čtenář ovšem v textu může najít řadu dalších informací týkajících se například měšťanských domů, silnic, mostů či kvalitních místních projektantů.


Název: Rupert Kytka
Autor: Lukáš Bártl
Místo a rok vydání: Řevnice 2010
Nakladatel: Arbor vitae
Počet stran: 84

ISBN 978-80-87164-62-4

Anotace: Dosud málo známý a nezaslouženě zapomenutý výtvarný fotograf Rupert Kytka (1910–1993) patří do generace umělců spjatých s meziválečným amatérským hnutím. Nejvýznamnější práce ovšem vytvořil až v šedesátých letech jako zakládající člen olomoucké skupiny DOFO, prvního poválečného československého fotografického sdružení (vzniklo roku 1959), k jejímuž věhlasu přispěli později například Ivo Přeček a Vilém Reichmann. Z této doby vynikají zejména Kytkovy snímky v duchu poezie všedního dne (se styčnými plochami s tradicí surrealismu a imaginativního umění) a fotografie blížící se svým výrazem umění op-artu či informelu (mj. skleněné struktury). K jeho vrcholným snímkům patří zátiší v exteriéru i interiéru, často citlivě zobrazující odhozené a různě destruované předměty. Fotografickou dráhu pak Rupert Kytka zakončil výjimečným souborem Dobrá země (1969–1979), kdy zejména v detailech opět prokázal schopnost mistrovsky rytmizovat námět. Zhodnotil tak zároveň celoživotní zájem o fotografii horské krajiny. Reprezentativní výběr (téměř padesát kvalitních reprodukcí) z Kytkova neokázalého, ale dnes již klasického díla je uveden průkopnickou studií Lukáše Bártla a uzavřen soupisem výstav umělce.


Název: SIAL
Autoři: Miroslav Masák, Rostislav Švácha, Pavel Zatloukal, Jakub Potůček
Místo a rok vydání: Řevnice 2010
Nakladatel: Arbor vitae
Počet stran: 284

ISBN 978-80-87-164-41-9

Anotace: Sdružení inženýrů a architektů v Liberci (SIAL) se zapsalo do dějin české architektury 20. století kapitolou stejně významnou jako tvorba Jana Kotěry nebo práce českých kubistů a funkcionalistů. V létě roku 1968 je založil autor slavné věže na Ještědu Karel Hubáček spolu s Miroslavem Masákem a Otakarem Binarem. Brzy poté se k němu připojili nejnadanější absolventi pražských architektonických škol seskupení do Školky SIAL. Vzdor těžkým politickým podmínkám se SIAL dokázal prosadit doma i na západní architektonické scéně. Prestižní zahraniční časopisy mu věnovaly více pozornosti než jakémukoli jinému projevu moderní české architektury. Tato kniha se poprvé pokouší uchopit tvorbu libereckého sdružení v plné šíři. Její 24 členný autorský tým se při své práci opřel o archivní dokumenty i o zprávy v dobovém tisku. Po syntetizujících kapitolách o produkci SIALu v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech následují rozbory pětadvaceti nejdůležitějších projektů a staveb a medailony patnácti nejpřednějších architektů SIALu, vše provázené téměř pěti stovkami reprodukcí.


Název: Mezi Římem a střední Moravou. Barokní Skicář Dionýsia Strausse (1660–1720)
Autoři: Milan Togner, Jana Zapletalová
Místo a rok vydání: Olomouc 2010
Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran: 171

ISBN 978-80-244-2380-7

Anotace: Pozoruhodné album kreseb, grafických listů a rukopisných textů, tradičně označované jako Marat Icones a uložené v knihovním fondu Arcibiskupského zámku v Kroměříži, přitahuje pozornost badatelů již více než sto let. Zvláště zvýšený zájem posledních let vyústil do přítomného vydání alba Marat Icones v plné šíři, s detailním souborem nejen textové části, ale s vyhodnocením všech kreseb a grafických listů, které album obsahuje.


Název: Josef Vydra (1884-1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století
Autoři: Alena Kavčáková, Hana Myslivečková (eds.)
Místo a rok vydání: Olomouc 2010
Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran: 240

ISBN 978-80-244-2586-3

Anotace: Do obsahové stránky a členění knihy se částečně promítá návaznost na sympózium Pedagog a umění, uspořádané k poctě Vydrovy osobnosti v listopadu 2009 v Uměleckém centru UP v Olomouci (spoluprací Katedry výt. výchovy PF a Kat. dějin umění FF UP). První ze tří částí publ. přináší nejen biografii J. Vydry, nástin a zhodnocení jeho profesní kariéry, ale i nejobsáhlejší a nejpřesnější soupis jeho bibliografie. Druhá část publikace sleduje především historii výtvarného oboru na UP a kontinuitu jeho vývoje.


Název: Malířství 17. století na Moravě
Autor: Milan Togner
Místo a rok vydání: Olomouc 2010
Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran: 192

ISBN 978-80-244-2479-8

Anotace: Další publikace z ediční řady Memoria artis je primárně věnována vývoji malířské tvorby na historickém území Moravy, jen okrajově si všímá situace ve Slezsku. Popis vývoje malby během 'neklidného' a 'krátkého' 17. století naráží na řadu problémů, z nichž nejvýraznějším je značná ztráta autentického materiálu, obraz skutečného stavu je tedy složen z fragmentů. Přesto můžeme 17. století bez nadsázky označit jako zlatý věk malby – malířského umění. je to doba prosazení nového slohu, baroka, které dosud netušeným způsobem rozšířilo a prohloubilo výrazové schopnosti umělecké tvorby.


Název: Pařížský fragment kroniky tzv. Dalimila a jeho iluminátorská výzdoba
Autor: Pavol Černý
Místo a rok vydání: Olomouc 2010
Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran: 216

ISBN 978-80-244-2424-8

Anotace: V zasvěcené analýze iluminátorské výzdoby Pařížského fragmentu kroniky tzv. Dalimila navazuje autor kriticky na starší poznatky objevitele rukopisu F. Avrila, jakož i našich badatelů, kteří přispěli k objasnění lingvistických a historických okolností vzniku kodexu. Autor výstižně rozpoznává tradiční i netradiční významotvorné aspekty iluminační výzdoby ve vztahu k domácí historické tematice textu kroniky.


Název: Josef Vinecký (1882-1949)
Autor: Alena Kavčáková
Místo a rok vydání: Olomouc 2008
Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran: 360

ISBN 978-80-244-2092-9

Anotace: Publikace je věnována rekonstrukci biografie, komplexní dokumentaci a uměleckohistorickému zhodnocení díla avantgardního umělce české národnosti, jehož tvorba se rozvíjela v letech 1900-1937 v Německu a pak v bývalém Československu, kam se umělec musel vrátit pod tlakem předválečných společenskopolitických událostí. Je věnována dílu, které bylo neseno vnitřní vývojovou logikou a přispělo k vývoji evropského avantgardního sochařství, designu a výtvarné pedagogiky první poloviny 20. století.


Název: Řeč vláken
Autoři: Pavel Šopák
Místo a rok vydání: Praha 2008
Nakladatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Počet stran: 104

ISBN 978-80-7101-078-4

Anotace: Publikace přináší nový pohled na počátky tvorby Moravské gobelínové manufaktury, v němž se odráží doba, trendy a kulturní styky počátku 20. století. Jména architektů a výtvarníků, kteří s MGM spolupracovali, jako například Jan Kotěra, Dušan Jurkovič či Hanuš Schweiger, napovídají, že zde nejde pouze o historii ojedinělé gobelínky, ale že se jedná o obohacující příspěvek ke kapitolám o českém textilním umění v letech 1898—1938.


Název: Barokní malířství v Olomouci
Autor: Milan Togner
Místo a rok vydání: Olomouc 2008
Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran: 184

ISBN 978-80-244-1952

Anotace: Monografie je prvním souborným zpracováním dějin olomouckého barokního malířství. Práce je členěna do 9 kapitol zahrnujících jak svobodné malíře ve službách olomouckých biskupů, tak i malíře olomouckého malířského cechu. Významná pozornost je věnována i baroknímu sběratelství v Olomouci a zdejší barokní grafické produkci. Důraz je položen na zakladatelskou osobnost Martina Lublinského.


Název: Andrea Lanzani (1641–1712)
Autor: Jana Zapletalová
Místo a rok vydání: Olomouc 2008
Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran: 265

ISBN 978-80-244-2006-6

Anotace: První publikace z nové ediční řady Katedry dějin umění FF UP Memoria artis podává podrobný přehled díla italského malíře Andrey Lanzaniho. Lanzani vzbuzoval v minulosti velký zájem mezi historiky a odbornou veřejností svým uměleckým projevem i životními osudy. Stal se jednou z nejvýraznějších osobností posledních desetiletí 17. století v okruhu milánských malířů, je řazen k hlavním představitelům pozdního baroka v Lombardii.


Název: Čechy a Španělsko ve středověku
Autoři: Pavel Štěpánek
Místo a rok vydání: Olomouc 2008
Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran: 308

ISBN 978-80-244-2084-4

Anotace: Monografie pojednává o česko-španělských historických, kulturních a náboženských vztazích ve středověku. První stať pojednává o španělském židovském kupci Ibrahímu ibn Jakubovi, od něhož se dochoval nejstarší popis Prahy. Zabývá se zde politickými a kulturními aspekty jeho cesty. Druhá kapitola je věnována Orosii, málo známé světici z rodu Přemyslovců, provdané do Španělska. Z celkového rámce se pak vymyká poslední kapitola: Tři ukázky španělské středověké malby v NG v Praze.


s Název: Josef Winterhalder st.
Autor: Martin Pavlíček
Místo a rok vydání: Brno 2005
Nakladatel: Barrister & Principal
Počet stran: 221

ISBN 80-7364-020-1

Anotace: Josef Winterhalder st. (1702–1769) patří k nejvýznamnějším osobnostem barokního sochařství na Moravě. Jeho sochařské a kreslířské dílo se vyznačuje nebývalou pestrostí forem a vysokou kvalitou, v sochařově tvorbě se mísí progresivní neoklasicistní tendence s krajně expresivním kubizujícím stylem, který představoval druhou významnou linii pozdně barokního sochařství ve střední Evropě. Hraniční postavení Winterhalderova díla podtrhuje i rozdílná myšlenková orientace objednavatelů jeho děl, když pracoval zároveň pro konzervativní i liberální objednavatele z řad církevních řádů. Jak vážně a zodpovědně prožíval práci na každém uměleckém díle, dokazuje i množství mimořádně kvalitních kreseb. Winterhalder byl typem univerzálního umělce, neboť se vedle sochařských prací věnoval také malbě a v některých případech byl inventorem originálních ikonografických koncepcí svých děl. Nesporný byl i jeho význam coby učitele několika sochařů a malířů poslední barokní generace. Kniha je určena jak historikům umění, tak širší veřejnosti se zájmem o období baroka a křesťanskou ikonografii.


Název: Evangeliář zábrdovický a Svatovítská apokalypsa
Autor: Pavol Černý
Místo a rok vydání: Praha 2004
Nakladatel: Academia
Počet stran: 378

ISBN 80-200-1035-1 grantová podpora

Anotace: Publikace zkoumá dva iluminované rukopisy z 11. století, které patří v českých sbírkách k nejcennějším. Zjišťuje jejich původ v Bavorsku, odkud se krátce po svém vzniku dostaly do přemyslovských Čech. Toto syntetické mezioborové dílo věnuje pozornost nejen uměnovědné problematice, ale i mnoha dalším otázkám, k jejichž zodpovězení bylo nutno uplatnit i metody textové kritiky, liturgie, paleografie, kodikologie, numismatiky či vexikologie. Představuje první monografii věnovanou zmíněným rukopisům.


Název: Antonín Martin Lublinský 1636-1690
Autoři: Milan Togner
Místo a rok vydání: Olomouc 2004
Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran: 326

ISBN 80-244-0756-6

Anotace: Osobnost olomouckého malíře Antonína Martina Lublinského je dnes již definitivně spojena s počátky barokní výtvarné kultury na Moravě. Tato práce je pokusem o rekonstrukci životního příběhu umělce. V připojeném katalogu je snaha o podchycení celého dnes známého díla Lublinského ve všech jeho projevech.


Název: Česká architektura a její přísnost
Autoři: Rostislav Švácha
Místo a rok vydání: Praha 2004
Nakladatel: Prostor
Počet stran: 304

ISBN 80-903257-3-4

Anotace: Netradičně koncipovaná kniha je pokusem o vysvětlení, co je a jaká je soudobá česká architektura a snahou o nalezení převládající vývojové tendence oboru. Autorův přístup vychází z přesvědčení, že během 20. století byla česká architektura zásadně ovlivněna ideovým konstruktem, který autor nazývá českou přísností, fenoménem, který soudobou architekturu nejzřetelněji definuje. Úvodní kapitola knihy se zabývá vznikem a formováním fenoménu přísnosti a jeho působením. Druhá kapitola se věnuje vývoji oboru a zásadním změnám, ke kterým došlo po roce 1989. Jádrem knihy jsou pak populárně koncipované komentáře k 50 vybraným a chronologicky řazeným stavbám našich (a v několika případech i zahraničních) autorů na území ČR realizovaných po roce 1989. Stavby byly vybrány nejen na základě architektonických kvalit, ale také podle jejich významu kulturního a politického. Vzhledem k záměru autora i vydavatele o popularizaci architektury jako nedílné součásti života společnosti jsou komentáře postaveny také na vyjádření autorů objektů, jejich kritiků i na názorech uživatelů a investorů. Poslední kapitolou knihy je stručná faktografie. Faktu, že byl tento retrospektivní titul vydán souběžně v angličtině, a to při příležitosti vstupu České republiky do EU, bylo podřízeno také grafické řešení publikace. Kniha se tak stává nejen netradičním dokumentem vývoje oboru, ale i pro laické čtenáře srozumitelně podaným přehledem kvalitní soudobé české architektonické tvorby.

Marble